Valentijn

Valentijnsdei is in dei dat leafsten inoar wat ekstra oandacht jouwe mei presintsjes, blommen of kaarten.  Valentijnsdei is op 14 febrewaris.  Paus Gelasius I hat yn 496 dizze dei ta de “Heilige Valentijn” útroppen.

Valentijngedichtsjes